Laitoshoito

Sotainvalidien Sairaskoti on ensisijaisesti laitoshoitopaikka sotainvalideille.

Vähintään 10 % sotainvalidilla on mahdollisuus päästä Valtiokonttorin kustantamaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon, intervallihoitoon (vuorohoito) ja/tai osa-aikaiseen laitoshoitoon (päiväsairaala), mikäli hän ei terveydentilan heikentymisen vuoksi selviydy kotona. Korvatusta sotavammasta tai sairaudesta aiheutuvasta pitkäaikaisesta laitoshoidosta päättää Valtiokonttori.

Laitoshoidon vaihtoehdot:

  • pitkäaikainen asuminen Sotainvalidien Sairaskodissa
  • jaksottainen asuminen (intervallihoito), jolla tuetaan kotona asumista
  • osa-aikainen laitoshoito eli päiväsairaanhoito, esimerkiksi 1–2 kertaa viikossa
  • valtiokonttorin erikseen myöntämä määräaikainen laitoshoitojakso
  • itse maksava asiakas

Laitoshoitoon Sairaskodille voi hakeutua myös itsemaksavana. Hoidon sisältö (palvelut), hoitojakson pituus ja toistuvuus sovitaan asiakkaan tai omaisten toiveiden mukaisesti.

Laitoshoidon tavoitteet

Tavoitteena on asukkaiden hyvä elämänlaatu ja itsemääräämisoikeuden säilyminen. Teemme työtä toimintakykyä ylläpitävällä työotteella. Asukkaille järjestetään psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset tarpeet huomioonottavia erilaisia yksilöhoitoja ja ryhmätilaisuuksia. Asukkaan mahdollisimman hyvä tunteminen luo pohjan onnistuneelle hoitosuhteelle. Kunnioitamme jokaisen asiakkaan elämänkaaren aikana muodostuneita arvoja, tapoja ja tottumuksia. Sotainvalidien Sairaskoti on turvallinen hoitopaikka myös monisairaalle, paljon apua tarvitsevalle asukkaalle. Monelle sotainvalidille Sairaskoti on elämän viimevaiheen koti.

Hoidossa toteutettavia periaatteita

Tarjoamme sairaalatasoisen perushoidon mahdollisimman kodinomaisessa ympäristössä. Asukas voi luoda omasta huoneestaan kotoisan tuomalla sinne kohtullisessa määrin mukanaan omia tavaroitaan.
Noudatamme hyvän hoidon suosituksiin perustuvia hoitokäytäntöjä.
Jokaiselle asukkaalle nimetään omat vastuuhoitajat.
Omaiset ja läheiset ovat tärkeitä hoitosuhteen tukijoita.

Vierailuajat

Sotainvalidien Sairaskodissa ei ole määrättyjä vierailuaikoja.
”Talo elää tavallaan – vieraat kulkee ajallaan”!

Tarvittaessa omaisille pyritään järjestämään yöpymismahdollisuus Sairaskodissa.

 

Tarkempia tietoja laitoshoidosta antavat:

Palveluohjaaja Heli Tuppurainen 050 3787658